CÔNG KHAI THÔNG TIN

1. Bộ Hợp đồng mẫu đối với hình thức ký điện tử

1.1       Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân tổ chức/ doanh nghiệp hình thức thanh toán: Trả trước).

1.2       Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

1.3       Điều kiện giao dịch chung của dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho hình thức thanh toán: Trả trước)

1.4       Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

1.5       Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức/ Doanh nghiệp sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

1.6       Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng từ 1-3 TB hình thức thanh toán: Trả trước).

1.7       Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

1.8       Thông tin chất lượng dịch vụ

2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

2.1       Địa chỉ: Số 1/18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TThành phố Hồ Chí Minh

2.2       Số điện thoại: +84 287 300 4664

3. Bộ Hợp đồng mẫu đối với hình thức ký trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

3.1       Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân tổ chức/ doanh nghiệp hình thức thanh toán: Trả trước).

3.2       Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

3.3       Điều kiện giao dịch chung của dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho hình thức thanh toán: Trả trước)

3.4       Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

3.5       Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức/ Doanh nghiệp sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

3.6       Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng từ 1-3 TB hình thức thanh toán: Trả trước).

3.7       Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

3.8       Thông tin chất lượng dịch vụ


4. Quy trình giao kết hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

4.1       Bộ 03 quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động lưu giữ thông tin thuê bao

5. Chính sách quản lý hạn sử dụng, vòng đời dịch vụ của thuê bao Local

Mua ngay